Skip to content

My WordPress Blog

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

พระตำหนักแห่งนี้คือความงามสง่าซึ่งประดับอยู่บนยอดเขาตันหยง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมของภาคใต้ กล่าวคือตัวอาคารก่ออิฐถือปูน ทรงปั้นหยา เพื่อสร้างความกลมกลืนให้เข้ากับท้องถิ่น

โดยภายในเขตพระราชฐานนั้นประกอบด้วยพระตำหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และของพระบรมวงศานุวงศ์ ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด และยังมีอาคารศิลปาชีพที่สร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการศิลปาชีพ อันเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ.


Comments are Closed on this Post